1. Amaç

Bu politikanın amacı; Hüner Hediyelik Organizasyon – Hüsna Hüner’in (bundan böyle Hunerhediyelik.com olarak anılacaktır) yürütmekte olduğu ticari faaliyetler sırasında çeşitli kaynaklardan elde etmiş olduğu kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GDPR ve diğer yasal gereksinimleri karşılayacak şekilde hukuka uygun bir biçimde işlenmesi ve korunmasına yönelik idari ve teknik tedbirler hakkında açıklamada bulunmak; böylece mevcut müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize, web sitesi ziyaretçilerimize, çalışan şirket personeline, şirket ortaklarına, şirket yetkililerine ve üçüncü taraflara başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere Şirketimizdeki KVK süreçleri hakkında bilgi vermektir.

2. Kapsam

Hunerhediyelik.com’un ticari faaliyetlerini yürüttüğü tüm fiziksel lokasyonlar ve dijital ortamlar olmak üzere müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

Fiziksel Lokasyonlar

1- Hunerhediyelik.com Tepeköy Mahallesi Hüseyin Yener Caddesi No17/A Torbalı – İzmir

Dijital Ortamlar: Hunerhediyelik.com varlık envanterinde yer alan dijital ortamlar dahil olmak üzere;

1- Hunerhediyelik.com

2- Yerel sunucular

3- Bulut ortam sunucuları

4- Kullanıcı bilgisayarları

5- Veri barındırma ve taşıma ortamları

3. Terimler ve Tarifler

KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
GDPR : Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme

 

: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybetmesi ve bu durumun geri alınamaması amacıyla kişisel veri üzerinde yapılan işlemlerdir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Silme ve Yok Etme : KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Çalışan Adayı : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.
Veri konusu kişi grubu: : Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini
Kişisel Veri

 

: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Müşteri : Şirketimizle herhangi bir sözleşmeye dayalı ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler
Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Potansiyel Müşteri : Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler
Şirket Hissedarı : Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi : Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi : Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar)
Veri İşleyen

 

: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, arama yapan call-center firması vb.
Veri Sorumlusu

 

: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi : Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi
Ziyaretçi : Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

 

4. Yasal Dayanak

İş bu politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bağlantılı yasal düzenlemeler ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) gereksinimlerini yerine getirmek maksadıyla hazırlanmıştır. İlgili Kanun ve yönetmeliklerde meydana gelecek değişiklikler yada düzenlemeler karşısında Hunerhediyelik.com, tüm değişiklikleri benimseyecek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaktır.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar

5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin ilkeler

Hunerhediyelik.com kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Hunerhediyelik.com tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlamaktadır.

● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; bu ilke uyarınca,Hunerhediyelik.com veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

● Doğru ve gerektiğinde güncek olma; Hunerhediyelik.com tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânları tanınmaktadır.

● Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Hunerhediyelik.com yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup; bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Hunerhediyelik.com yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlenmektedir.

● İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ; Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

● İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme; Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

5.2. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Hunerhediyelik.com, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

5.2.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimleri Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

5.2.1.1. Teknik Tedbirler

a. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik tedbirler alınmakta olup, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmektedir.

b. Virüs koruma, Dışarıdan yapılan saldırılar, Sistem yavaşlatma saldırıları, Ele geçirme saldırıları gibi sisteme zarar verebilecek saldırılara karşı gerekli güvenlik duvarları, engelleyici donanımlar ve yazılımlar kullanılmaktadır.

c. Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

d. Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

e. Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin (yetki matrisi vb) oluşturulmasını sağlar.

f. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.

g. Fiziksel alanlarına giriş çıkışlar güvenlik kamera sistemleri ile izlenmektedir.

h. Dijital ortamlardan elde edilen verileri işlemek için sadece yetkili kişiler belirlendi, sadece yetkili kişilerin verilere erişimi ve işlemesi sağlandı.

ı. Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

i. Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur.

j. 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun usul ve esasları çerçevesinde gerekli log kayıtları tutulmaktadır.

k. Kullanılmakta olan tüm bilişim sistemlerimiz Sızma Testleri, Zafiyet Testleri düzenli olarak yapılmakta olup çıkan riskli konulara ilişkin iyileştirme çalışmalarımız ivedilikle yapılmaktadır.

5.2.1.2. İdari Tedbirler

a. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

b. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

c. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

d. Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

e. Hunerhediyelik.com olarak çalışılan tüm tedarikçilerimizle, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli olan tüm yasal iş sözleşmelerini, ek taahhütnameleri ve Bilgi Güvenliği Kapsamında Gizlilik Sözleşmeleri hazırlanarak imzalanması prensibiyle hareket edilir.

f. Yurt dışına veri paylaşımı yaptığımız şirketlerle şirket bazında tüm yasal gereksinimleri kapsayan iş sözleşmeleri, taahhütnameler ve gizlilik sözleşmeleri hazırlanarak imzalanması prensibiyle hareket edilir.

g. Hunerhediyelik.com çalışan personelleri veya Hunerhediyelik.com’un hizmet aldığı tedarikçilere ait 3. taraflarla da iş sözleşmesi, taahhütnameler ve gizlilik sözleşmeleri hazırlanarak imzalanması prensibiyle hareket edilir.

h. Müşterilerimizden gelen taleplerin karşılanması, KVKK kapsamında geçerli olan yasal süreler içerisinde işlem yapabilecek ve başvuru sahibine dönüş yapabilmeyi sağlayacak sürecin oluşturulması sağlanmıştır.

ı. Çalışanlar, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde erişimlerini engellenmesi yönünde gerekli eğitimler verilmektedir.

5.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel Verileri Koruması Kanunu Madde 6’da Özel Nitelikli Kişisel Veriler tanımlanmıştır. Bu çerçevede, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili, biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmiştir.

Kurumumuz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen veriler, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik alınan idari ve teknik tedbirlerle korunmaktadır.

5.4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Amaçlar

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

5. madde uyarınca kişisel veriler;

• Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

• Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

İş bu politika dokümanı 6.3 maddesinde Özel nitelikli veriler tanımlanmıştır. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir:

• Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

5.5. Kişisel Verilerin Paylaşılmasına İlişkin Esaslar

Kurumumuzda işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması(aktarılması) veri sahibinin açık rızası alınmadan paylaşılmamaktadır. Ancak KVKK madde 8 de veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda, iş bu politika dokümanı 6.4 madde başlığı altında belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verilerin aktarımı yapılacaktır.

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır.

• Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya

• Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

5.6.  Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller  

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kanunu şartlarının göz ardı edilebileceği bildirmiştir. Bu bağlamda;

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

6. Hunerhediyelik.com da Veri Konusu Kişi Grupları

KVKK kapsamında Hunerhediyelik.com olarak kişisel veri işleme süreçlerindeki aktörlerimiz, 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ifade edilen Veri Konusu Kişi Grupları aşağıda tanımlanmıştır.

VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU AÇIKLAMA
Çalışan Personel Şirketimizde iş kanunu kapsamında istihdam edilen gerçek kişilerdir
Aday personel Şirketimizde istihdam edilmek amacıyla başvurusu alınan veya 3. taraf insan kaynağı şirketlerince / platformlarınca sağlanan gerçek kişilerdir.
Stajyer Şirketimizde teorik eğitimleri desteklemek ve mesleki anlamda pratik bilgiyi desteklemek için kısmi zamanlı istihdam edilen gerçek kişilerdir.
Ortaklar Şirket hisselerini almak suretiyle şirkete hissedar olan gerçek kişilerdir
Yöneticiler Hunerhediyelik.com yönetiminde görev alan gerçek kişilerdir.
Kamu Görevlisi Şirketimizin resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini (Denetim, soruşturma, yargılama, diğer kamu hizmetleri vb.) yürüten makamı temsil eden gerçek kişi kamu görevlisidir.
Tedarikçi Şirketimizin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla dışarıdan sağlanan hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Tedarikçi Adayı Şirketimizin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla dışarıdan sağlanan hizmetleri sunmak üzere değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
Tedarikçi Personeli Şirketimizin ilişki içerisinde olduğu bir tedarikçiye veya tedarikçi adayına bağlı çalışan gerçek kişiyi.
Çevrimiçi Ziyaretçi Şirketimizin web sayfalarını veya diğer elektronik satış kanallarını üyelik kaydı yapmadan ve ürün satın almadan ziyaret eden gerçek kişiler.
Çevrimiçi Üye Şirketimizin web sayfaları üzerinden veya diğer satış kanalları üzerinden üyelik kaydı yapan gerçek kişiler.
Müşteri Şirketimizin web sayfaları üzerinden veya diğer satış kanalları üzerinden ürün satın alan gerçek kişiler.
Ziyaretçi Şirketin fiziki ortamlarına gelen herhangi bir sözleşmeye tabi olmayan gerçek kişiler.
Başvuru Sahibi Şirketimizle bir sözleşmeye tabi olmadan Şirketimizin faaliyetlerine yönelik talep, istek ve şikâyetlerini ileten gerçek kişiler.

 

7. Hunerhediyelik.com da İşlenen Verilerin Kategorileri

Hunerhediyelik.com ticari faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla çalışanlarından, müşterilerinden, tedarikçilerinden çeşitli kişisel ve özel nitelikli veriler işlemek maksadıyla, iş bu politika dokümanında belirtilen usul ve esaslara göre toplamaktadır.

Hunerhediyelik.com aşağıdaki tabloda verilen veri kategorisine göre veri işlemesi yapmaktadır.

Veri Kategorisi

Kategori Açıklaması

Kimlik Verisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)
İletişim Verisi Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)
Lokasyon Verisi Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri)
Müşteri Verisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)
Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, vb.)
Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
İşlem Güvenliği Verisi Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)
Risk Yönetimi Verisi Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)
Finansal Veri Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, fatura vb.)
Özlük Verisi Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)
Çalışan Adayı Verisi Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)
Çalışan İşlem Verisi Şirket’in tedarikçi çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Şirket’in çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler)
Yan Haklar ve Menfaatler Verisi Şirket’in çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin yapılması ve çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)
Pazarlama Verisi Şirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn. pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri)
Hukuki İşlem ve Uyum Verisi Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)
Denetim ve Teftiş Verisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Talep/Şikayet Yönetimi Verisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)
Görsel ve İşitsel Veri Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

 

8. Hunerhediyelik.com’da Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hunerhediyelik.com nişan,düğün,yeni doğan bebek hediyeliklerinin imalatını ve satışını yapan bir e-ticaret sitesidir. Faaliyetlerine 2014 yılında başlayan Hunerhediyelik.com, e-ticaret alanında geliştirdiği teknik çözümlerle sektörünün internet sayfa gösterimleri açısından ilk 3 firması arasındadır.

Ürün ham maddelerini tedarikçilerinden temin eden Hunerhediyelik.com her zaman e-ticaret alanında teknoloji üretimine odaklanmıştır. Her yıl satışlarını ortalamaların üzerinden arttıran firmamızın bu başarısı, perakende online satış organizasyonundaki süreçlerinin büyük bölümünü kendi içinde yazılım Ar-Ge ekibiyle geliştirmesine dayanmaktadır. Hunerhediyelik.com tedarik, depo-envanter, kargo-lojistik-iade, müşteri iletişimi yönetimi, çağrı merkezi, satış-pazarlama, ödeme sistemleri, muhasebe-faturalandırma vb. tüm süreçler entegre olarak öz kaynaklarla kendi geliştirdiği yazılımlarla sağlanır.

Hunerhediyelik.com işbu Politika dokümanında 7. maddesinde detaylı açıklamasında bulunulan Veri kategorisine göre verilerin işlenmesini sağlanmaktadır. Bu işleme işlemleri aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir.

Ticari faaliyetlerimiz gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarından başta, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi faaliyetimizi ilgilendiren kanunların gerekliliklerini yerine getirmek için işlenmektedir. Öte yandan;

● Ticari amaca uygun olarak iş gereksinimlerini yerine getirmek,

● Çalışanların iş kanunu kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için

● Çalışanların yan haklarının ve menfaatlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi

● Kullanıcıların, müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli yetkilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

● Muhasebe ve Finans iş ve işlemlerinin yürütülmesi

● Hukuksal iş ve işlemlerin yürütülmesi

● İş faaliyetleri kapsamda kurumdaki iş süreçlerinin işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Kurum içerisinde bilgi güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla

● Kurumsal olarak iletişim ve yönetsel faaliyetlerinin sağlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Lojistik, Depolama, Ulaşım ve ulaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işletilmesi sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Müşteri ilişkilerinin yönetim sürecinin planlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Müşteri memnuniyet durumlarının takibi maksadıyla gerçekleştirilen anket çalışmaları için

● Müşteri beklenti ve taleplerinin karşılanabilmesi

● Çağrı merkezi faaliyetlerinin planlanması gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için

● Müşterilerden gelen talep veya şikâyetlerin yönetiminin yapılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla

● Kurumsal devamlılığın sağlanması ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için

● Kurum personelinin iş akdi veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacıyla

● Kurum denetim faaliyetlerinin planlanması gerçekleştirilmesi için

● Kurum içi ve kurum dışı planlı yada plansız eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

● Bilgi teknolojilerinin kullanımı ve sistem güvenliği için

● Kurum operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması

● Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin değerlendirilebilmesi için

● Tedarik zinciri yönetim süreci faaliyetlerinin sağlanabilmesi ve süründürülebilmesi için

● Ürün ve hizmet satışlarının pazarlanması için Pazar araştırmaları faaliyetlerinin planlanması ve sürdürülebilmesi için

● Ürün tanıtımlarının yapılabilmesi için

● Ürün tanıtımlarının sosyal medya platformlarında reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için

● Pazarlama ve satış faaliyetleri çerçevesinde müşteri web site hareketlerinin otomatik yollarla kayıt altına alınarak pazarlama ve satış stratejileri oluşturabilmek adına değerlendirmeler ve analizler yapabilmek için

● Ürünlerin yurtdışına taahhüt edilen süreler içerisinde müşteriye ulaştırılabilmesi için

● Müşteriler tarafından ürün iade ve iptal süreçlerinin efektif olarak gerçekleştirebilmek ve sürdürebilmek için

● Ürün ödemelerinin uluslararası boyutta, dünyadaki ödeme sistemlerine uygun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun bir şekilde alınabilmesi için

● Verilerin doğru ve güncel olabilmesi için

● Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı taleplerin yerine getirilebilmesi için

● Kuruma gelen ziyaretçilerin kayıtlarının oluşturulması ve takip edilebilmesi için

● Kullanılmakta olan web sitesinin, müşteri yönetimlerini daha efektif yönetebilmek için

● Kurumsal uygulamaların çeşitli gereksinimler neticesinde güncellenmesi, yada yeniden modül oluşturulması, oluşturulan modüllerin testlerinin yapılabilmesi için

● Veritabanı güvenliğinin sağlanabilmesi için

● Sistem ve network güvenliğinin sağlanabilmesi için

● Sızma ve Penetrasyon yada hizmet yavaşlatma testlerinin gerçekleştirilebilmesi için

● Güvenli yazılım uygulama gereksinimlerinin test edilmesi amacıyla

İşlenmektedir.

9. Kişisel Verilerin İmha Usulleri

Kişi Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilmesi belirtilmiştir.

Kurumumuzda Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi aşağıdaki teknik ve yöntemlere göre gerçekleştirilmektedir.

9.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVKK kanunun 7. Maddesi “Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir” ifadesine istinaden Hunerhediyelik.com olarak ticari faaliyetlerimiz gereği belirlemiş olduğumuz veri işleme amaçlarına uygun olarak işlediğimiz verilerin silinmesi yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin politikamız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimizde yasal saklama süresi sona ermiş yada veri işleme amacının ortadan kalktığı durumları etkin bir şekilde takip edebilmek adına periyodik olarak silme yok etme ve anonim hale getirilmesi gereken verilerin araştırması ve taramaları 6 ayda bir yapılmaktadır. Sistemlerimiz tarafından otomatik yolla yada manuel olarak gerçekleştirilen silme yok etme ve anonimleştirmeye ilişkin LOG kayıtları tutularak 3 yıl süreyle saklanır.

9.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

9.1.1.1. Fiziksel Ortamlardaki Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Kişisel verilerin, her hangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken yada yok edilirken kişisel verilerin sonradan tekrar kullanılmayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sağlanır.

Dijital ortamlarda yer alan kişisel verilere ait fiziksel donanım ve cihazlar yok edilmesi gerektiği durumlarda ilgili cihaz teknik uzmanlarımız tarafından tamamen kullanılamaz hale getirilmektedir.

9.1.1.2. Uygulama Yazılımları ve Veri Tabanlarından Silinmesi ve Yok Edilmesi

Hunerhediyelik.com faaliyetlerini yürütebilmek maksadıyla çeşitli kanallardan, dijital platformlarda, çeşitli uygulama yazılımları kullanmak suretiyle veri toplayıp iş bu politika çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara göre işlemektedir.

Hunerhediyelik.com uygulama yazılımlarında tutulan kişisel verinin yer aldığı veri tabanlarında envanter çalışması yapılmıştır. Kişisel verilerin yer aldığı tüm veri tabanları, bu veritabanlarına ait ilgili tablolar ve tablolarda hangi alanlarda tutulduğuna ilişkin envanter hazırlanmıştır. Öte yandan envantere doğrudan kişisel veri barındırmayan ancak eşleştirme yapıldığı takdirde herhangi bir kişi ile eşleşme ihtimali olan tablolar ve alanlar da belirlenmiştir.

Kişisel verinin sahibi tarafından yapılan kişisel verilerinin silinmesi talebine yönelik, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Borçlar Kanunu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ticaret hayatını düzenleyen kanunlara göre belirlenmiş ve iş bu politika dokümanında belirtilmiş saklama sürelerine göre süresi dolmayan gruplarda yer alan (fatura bilgileri gibi) kişisel veriler dışında kalan kişisel veriler ilgili tüm tablolarımızda yer alan kişisel veriler silinmektedir.

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veritabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada (flash disk vb) ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

− Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

− Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Hunerhediyelik.com bilişim teknolojilerine ait dijital platformlara ait ekipmanlar aşağıdaki yöntemlerle yok edilmektedir.

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.

Hunerhediyelik.com bazı durumlarda kendi adına kişisel verilerin silinmesi için bir uzman ile anlaşarak kişisel verilerin silinmesini sağlayabilir. Böyle durumlarda kişisel veriler konusunda uzman kişiler tarafından bir daha kullanılmayacak şekilde güvenli olarak yok edilir.

Uzman çalıştırma yöntemiyle bir çalışma yapılacaksa, çalışmayı yapacak kişi yada kurumla gerekli olan tedarikçi sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.

9.1.2.  Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

9.1.2.1. Maskeleme

Veri maskeleme; sabit uzunlukta ya da değişken uzunluktaki kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler için ilgili alanların %70 lik kısmını her bir karakter için “*” (yıldız karakteri), “?” (soru işareti karakteri) gibi özel karakterlerle değiştirerek yapılan anonimleştirme şeklidir. Örnek olarak kişilerin 11 hane olan T.C. Kimlik Numarasının anonimleştirilmesi şu şekilde olacaktır. TCKN : 12345678910 Maskelenmiş hali : 1234xxxxxxx  ya da xxxxxxx8910 gibi.

Sabit olmayan alanlarda ise kelime karakter sayısının %70’ni kapsayacak şekilde işlem yapılmaktadır.

9.1.2.2. Değişken Çıkarma

Kişisel Verilerin ya da Özel Nitelikli Kişisel Verilerin saklandığı veri tabanı tablolarında “yüksek dereceli bir tanımlayıcı” niteliğinde ki bir ya da birden fazla sütünün çıkartılması yöntemidir. Örnek olarak ad, soyad, tckno, adres, il, ilçe gibi kişisel verilerin tutulduğu bir tabloda yüksek dereceli bir tanımlayıcı olarak soyad ve tckno alanları belirlenmiş olsun. İlgili tabloda bu alanların yer aldığı sütunların tamamen tablodan silinmesiyle değişken çıkarma yöntemi ile anonimleştirme yapılmış olacaktır.

9.1.2.3. Veri Değiştirme

Kişisel Verilerin ya da Özel Nitelikli Kişisel Verilerin saklandığı veri tabanı tablolarında aynı türdeki sütunlar içerisindeki verilerin, satırlar bazında rastgele değiştirilmesi işlemidir. Örnek olarak ad, soyad, tckno, adres, il, ilçe sütunlarının içerisinde başka bir kayıt satırına ait olan veri ile değiştirme yapılarak veri değiştirme yöntemi uygulanmış olacaktır.

10. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

10.1. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi

Şirketimiz Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi belirlenmiştir. İrtibat kişisi kurum adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. İrtibat kişisinin görev tanımı, Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Görev Tanımı dokümanında ayrıntılarıyla verilmiştir.

10.2. Aydınlatma Metni ve Bilgilendirme

Şirketimiz iş bu politikayla belirlemiş olduğu kişisel verilerin korunması kanunu hükümlerine göre topladığı ve işlediği verilere ilişkin veri sahiplerini aydınlatmaktır. Bu bağlamda KVKK’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahipleri “Hunerhediyelik.com KVKK Aydınlatma Metni” ile aydınlatmaktır.

Aydınlatma metninde, Hunerhediyelik.com’un kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri kapsamında toplamış olduğu verileri nasıl işlediği, ne amaçla işlediği açıkça ifade edilmiştir. Belirlenen veri kategorilerine göre hangi tip verilerin toplandığı ve işlendiği belirtilmektedir.

Hunerhediyelik.com KVKK Aydınlatma Metni kurumumuzun web sitesi olan Hunerhediyelik.com adresinde ilan edilmiş olup ilgili tüm tarafların erişimine açılmıştır. Çalışanlarımız ve Açık rızası alınması gereken tedarikçilerimize doküman çıktısı olarak verilmektedir.

10.3.  İlgili Kişi (Veri Sahibi) ‘nin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi hükmü gereği ilgili kişi (Veri Sahibi) nin paylaşmış olduğu kişisel ve özel nitelikli verisine ilişkin hakları tanımlanmıştır. Bu bağlamda ilgili kişinin;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediği,

b) Kişisel veri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun olarak işlenip işlenmediği öğrenme,

d) Yurt dışında ve yurt içinde kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü tarafları öğrenme,

e) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. Maddesinde ön görülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

g) Kanunun 11. Maddesindeki yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi halinde zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Hakları vardır.

İlgili kişiler kurumumuza KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde aşağıdaki belirtilen yöntemler ve kanallarla tarafımıza müracaat edebilmektedir.

 

Çalışma Saatleri Hafta içi : 09:00 – 18:00 saatleri arası

Cumartesi : 09:00 – 18:00 saatleri arası

Çağrı Merkezi +90 545 583 4613
Veri İrtibat Kişisi  Hüsna Hüner
Adres Saha Mahallesi, Atatürk Bulvarı Sever İş Merkezi No:17 Gaziantep,Nizip
E-Posta info@hunerhediyelik.com

Belirtilen kanallardan ve yöntemlerle tarafımıza ulaşan bilgi talepleri veri irtibat kişisi tarafından değerlendirilmekte olup, gelen talebe göre ilgilisine en geç 30 gün içerisinde, ilgilisinin belirtmiş olduğu iletişim ve irtibat kanalıyla bilgi verilmektedir.

 

10.4.  Açık Rıza  

KVK Kanunun 3. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu bağlamda açık rıza “belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmıştır.

Hunerhediyelik.com ticari faaliyetleri gereği Çalışanlardan, Aday Çalışanlardan, ürün ve hizmet sattığı müşterilerinden, ticari faaliyetine uygun olarak ürünleri temin ettiği ya da ticari faaliyetini sürdürebilmesi için, müşterilerine sunmayı taahhüt ettiği hizmet kalitesini sağlayabilmek adına hizmet aldığı tedarikçilerden ilgili veri kategorilerinde veri toplanmaktadır.

Herhangi bir sözleşmeye dayanmayan veya yasal bir zorunluluk bulunmayan durumlarda KVKK hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan KVKK Açık Rıza dokümanında belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinde ilgili tarafların açık rızaları alınmaktadır.

11. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Kişisel verilerin “amaçla sınırlılık ilkesi” nin bir gereği olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hunerhediyelik.com veri sorumlusu bu konu ile ilgili gerekli olan yasal ve idari tedbirleri almıştır. Konu ile ilgili detaylar iş bu politika dokümanı verilmiştir.

Veri işlemenin amacı ortadan kalktığı durumlarda yada, KVKK Madde 11 “ilgili kişinin hakları” çerçevesinde veri sahibinin başvurusu üzerine, toplanan kişisel veriler silinecektir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına ve Hunerhediyelik.com olarak yapmış olduğumuz ticari faaliyetten kaynaklı tüm yasal mevzuatlarda açıkça belirtilmiş saklama süreleri boyunca fiziki ortamlarda yada dijital ortamlarımızda bulunan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler saklanacaktır.

Yasal saklama süreleri sona eren kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler iş bu politika dokümanında 9. Madde başlığında benimsenin detaylar çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte yada anonim hale getirilmektedir.

Hunerhediyelik.com, iş sözleşmelerinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca saklanacaktır. Çalışanlarımızla aramızdaki iş sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar çalışanlarımızın kişisel verileri saklanacaktır.

Şirketimizde işlenen kişisel verilerin saklama süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Belirlenen saklama süreleri kişi gruplarıyla olan hukuki ilişki sona erdikten sonra başlamaktadır. Burada belirtilmeyen herhangi bir hukuki yükümlülüğün

 

KİŞİ GRUBU

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

YASAL DAYANAK

Çalışan Personel,

Stajyer,

Ortaklar,

Hissedarlar,

Yöneticiler

Kimlik Verisi,

İletişim Verisi,

Çalışan İşlem Verisi,

İşlem Güvenliği,

Finansal Veri,

Özlük Verisi,

Yan Haklar ve Menfaatler,

Hukuki İşlemler ve Uyum Verisi,

Denetim ve Teftiş

15 Yıl Sözleşmeye İstinaden Sözleşme Süresi Boyunca,

İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre 10 yıl,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) mevzuatına göre 15 yıl,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSK, GSSK) kapsamında 10 yıl,

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre 5 yıl,

Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre 10 yıl,

İşverenin ispat yükümlülüğü kapsamında zaman aşımı süresince

Risk Yönetimi Verileri,

İşlem Güvenliği Verisi,

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

2 Yıl 5651 sayılı kanun kapsamında 2 yıl
Çalışan Personel,

Stajyer

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi 10 Yıl Sözleşmeye İstinaden, İş Kanunu, SGK Mevzuatı
Aday Personel Kimlik Verisi,

İletişim Verisi,

Çalışan Aday Verisi

10 Yıl KVKK (Açık rıza kapsamında alınan veriler)
Çalışan Personel (manken) Görsel ve İşitsel Veri 70 Yıl Sözleşmeye İstinaden, Fikir ve Sanat Eserleri Md. 27’ye istinaden 70 yıl
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sözleşme Süresi Boyunca Sözleşmeye İstinaden
Tedarikçi,

Tedarikçi Adayı, Tedarikçi Personeli

Kimlik Verisi,

İletişim Verisi,

Finansal Veri,

Lokasyon Verisi,

Talep Şikâyet Yönetim Verisi

10 Yıl Sözleşmeye İstinaden, TTK, TBK, VUK
Ziyaretçi Risk Yönetimi Verileri,

İşlem Güvenliği Verisi

Kimlik Verisi

2 Yıl 5651 sayılı kanun kapsamında
Çevrimiçi Üye,

Müşteri

Kimlik Verisi, İletişim Verisi,

Müşteri Verisi,

Müşteri İşlem Verisi,

Lokasyon Verisi,

Finansal Veri

10 yıl Sözleşmeye İstinaden, TTK, TBK, VUK
Çevrimiçi Ziyaretçi,

Çevrimiçi Üye,

Müşteri

Kimlik Verisi,

Pazarlama Verisi,

İletişim Verisi,

Müşteri Verisi,

Müşteri İşlem Verisi,

Lokasyon Verisi,

Finansal Veri

10 Yıl KVKK (Açık rıza kapsamında alınan veriler)
Başvuru Sahibi Kimlik Verisi,

İletişim Verisi,

Talep/Şikayet Yönetimi Verisi

10 Yıl KVKK, İşverenin ispat yükümlülüğü kapsamında zaman aşımı süresince

 

 

12. Politikanın Yürürlüğe Girmesi

Şirketimiz bünyesinde hazırlanan iş bu politika, 5/10/2018 tarihinde yetkili organlarımızca onaylanarak kabul edilmiş olup, şirketimize ait www.hunerhediyelik.com adresinde yayınlanmıştır. Kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine de ayrıca erişime sunulacaktır. Bu politika belgesinin yürürlüğe girmesiyle önceki sürümler yürürlükten kaldırılmaktadır.